Algemene Voorwaarden van Zachtekracht.shop
Laatste gewijzigd op 2-10-2021

Studio Zaaidesign is het moederbedrijf, de rechtspersoon die de webshop Zachtekracht.shop heeft opgericht. Hieronder wordt verder www.zachtekracht.shop genoemd.   

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.zachtekracht.shop en op alle met www.zachtekracht.shop aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.2
Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door www.zachtekracht.shop is ingestemd.

1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt

1.5
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met www.zachtekracht.shop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6
www.zachtekracht.shop behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7
Door het gebruik van de internetsite van www.zachtekracht.shop en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8
www.zachtekracht.shop is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
 

2.1
Alle aanbiedingen van www.zachtekracht.shop zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2
www.zachtekracht.shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en www.zachtekracht.shop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van www.zachtekracht.shop gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. www.zachtekracht.shop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen 

3.1
Alle door www.zachtekracht.shop vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. Er wordt een standaard tarief van €4,75 per bestelling gerekend. Dit is ongeacht het aantal producten dat besteld wordt.

Voor EU gelden andere tarieven deze staan vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de bijbehorende kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd. Alle bestellingen worden via MyParcel met Post.nl verzonden.

3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4
www.zachtekracht.shop kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6
Bij bestellingen kunnen betaald worden via Ideal, volg instructies op het scherm. Bij in gebreke blijven van de betaling zullen wij de vordering uit handen geven en alle daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de Klant. Alle eventuele volgende leveringen zullen dan uitsluitend plaatsvinden bij vooruitbetaling.
Een andere mogelijkheid is via, Apple Pay, Creditcard of via een via de portal van een buitenlandse bank.

Artikel 4 Levering 

4.1
www.zachtekracht.shop heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
• Betaling vooraf (Ideal, creditcard of Apple pay) versturen wij de bestelde artikelen binnen 3 a 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Mits de artikelen op voorraad zijn.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

4.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 

5.1
De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan www.zachtekracht.shop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan www.zachtekracht.shop zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht 

6.1
Voldoet de geleverde producten niet aan de geplaatste order, dan dient de Klant binnen 7 dagen van ontvangst contact op te nemen met www.zachtekracht.shop. Aangezien de producten handgemaakt zijn, zullen ze altijd in kleine mate verschillen van de foto op in de website van Zachtekracht.shop. Met name kan de kleurechtheid door de instellingen van beeldschermen enigszins afwijken. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient www.zachtekracht.shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Wanneer is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft www.zachtekracht.shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Uitsluiting van herroepingsrecht zijn die producten die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant (op maat gemaakt) Of het betreft producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

6.4
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan www.zachtekracht.shop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Daarbij zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden.

6.5
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt www.zachtekracht.shop zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan www.zachtekracht.shop betaalde.

6.6
De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

6.7
www.zachtekracht.shop is niet aansprakelijk voor beschadiging ontstaan tijdens transport bij orders onder  € 75,00 excl. BTW en verzendkosten.  Bij orders boven € 75,00 excl. BTW en verzendkosten sturen wij een nieuw product naar u op, echter u betaalt wel € 5,00  als tegemoetkoming in de verzendkosten. 
Als uw pakket aangeboden wordt en aan de buitenzijde is beschadigingen van de doos of pakket te zien, weiger dan het pakket.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid 

7.1
www.zachtekracht.shop geeft garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2
www.zachtekracht.shop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van www.zachtekracht.shop. www.zachtekracht.shop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3
Indien www.zachtekracht.shop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4
Het is mogelijk dat www.zachtekracht.shop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. www.zachtekracht.shop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht 

8.1
In geval van overmacht is www.zachtekracht.shop niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom 

9.1
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij www.zachtekracht.shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, foto-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms- )rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how methoden en concepten.

9.3
Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van www.zachtekracht.shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens 

10.1
De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door www.zachtekracht.shop vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
– het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
– het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2
www.zachtekracht.shop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3
www.zachtekracht.shop verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen 

12.1

www.zachtekracht.shop is gevestigd te Ede, en geregistreerd bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nr. 82036128.
Het BTW-identificatienummer is NL003633252B87.

12.2
Gelieve alle correspondentie te zenden aan Studio Zaaidesign, Sijsseltselaan 19A, 6711 JE Ede. Of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3
Wanneer door www.zachtekracht.shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat www.zachtekracht.shop deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.